Privacy verklaring GONEXT


In het kader van haar dienstverlening verwerkt GONEXT persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om jou te informeren over hoe GONEXT met jouw persoonsgegevens omgaat.


De persoonsgegevens worden verwerkt door: GONEXT, Kleine Veerweg 2, 8017 BS Zwolle.


GONEXT verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan GONEXT jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van haar dienstverlening.


Categoriën persoonsgegevens
GONEXT verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum en –plaats

 • Bedrijfsnaam

 • Geslacht

 • CV inclusief pasfoto

 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid

 • Gespreksverslagen

 • Inhoud van communicatie

 • IP-adres

 • Interessegebieden

 • Opleidingsinformatie

 • Werkervaring

 • Werkgever

 • Bankgegevens


Doel verwerken persoonsgegevens

GONEXT verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onzedienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning

 • Het bieden van begeleiding op maat

 • De reïntegratie of begeleiding van werknemers in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid

 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en deverbetering van de dienstverlening

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Het onderhouden van contact

 • Een goede en efficiënte dienstverlening

 • Het bevorderen van participatie aan activiteiten

 • Het verrichten van administratieve handelingen

 • Verbetering van de dienstverlening

 • Facturering

 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen

 • Marketing

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.


GONEXT verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan overeenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerkt GONEXT persoonsgegevens, omdat zij hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen - en ter verbetering - van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien je uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van GONEXT persoonsgegevens aan GONEXT verstrekt, geef je daarmee toestemming dat GONEXT deze gegevens verwerkt.


Bescherming en bewaren persoonsgegevens
GONEXT neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via silvia@gonext.nu of als je er samen met GONEXT niet uitkomt, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


GONEXT bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in het boekhoudsysteem bewaart GONEXT tenminste 5 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen.

GONEXT verkoopt gegevens niet aan derden. GONEXT kan in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens uitwisselen. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan GONEXT gebruik maken van diensten van derden, zoals IT-leveranciers van de website en systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.


Inzien gegevens

In het kader van de AVG heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan via silvia@gonext.nu. Je zult uiterlijk binnen 2 weken hier reactie op ontvangen.


Cookies

Op de website van GONEXT worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.


Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 februari 2020. GONEXT kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.